Update 16 (januari 2008)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1902/07

Brouwershaven 1906-1907
Bruinisse 1906-1907
Dreischor 1906-1907
Duivendijke 1906-1907
Hengstdijk 1906-1907
Hontenisse 1906-1907
Noordgouwe 1906-1907
Ossenisse 1906-1907
Sint Anna ter Muiden 1796-1880 [aantal akten: 849]
Stoppeldijk 1906-1907
Zierikzee 1906-1907

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1932

De huwelijksakten van alle toenmalige gemeenten over 1923-1932 zijn toegevoegd.


• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1957

De overlijdensakten over 1957 zijn toegevoegd, aantal akten: 2.484.

Groep Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

Toegevoegd zijn:

- Hulst, Nederduits-gereformeerd en Rooms-katholieke doopregisters 1740-1759 (studiezaal: DTBL Hulst nrs 8A, 8B, 12B, 15A)
- Kloetinge, Nederduits-gereformeerd trouwregisters 1671-1810 (studiezaal: Genealogische Afschriften nr 26 (1671-1776) (N.B.: originele register in mei 1940 verloren gegaan) en DTBL Kloetinge 4C (1779-1810)).
- Wissenkerke, Uittreksels Nederduits-gereformeerd doopregisters 1661‑1702, 1739‑1810 (originele registers in mei 1940 verloren gegaan). Uittreksels gemaakt door P.D. de Vos (Verzameling De Vos inv.nr. 35).
- Wissenkerke, Uittreksels Nederduits-gereformeerd trouwregisters 1661-1810 (originele registers in mei 1940 verloren gegaan). Uittreksels gemaakt door P.D. de Vos (Verzameling De Vos inv.nr. 35).

Groep Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1233 en 1234. Het betreffen de volgende familienamen: Boreel en Heijnsdijk.

Groep Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810

Nieuw: Lootjesboeken, 1584-1812
In deze registers werden patiënten (vreemdelingen en arme ingezetenen) van het Gasthuis (ziekenhuis) te Middelburg ingeschreven die, na onderzoek door een chirurgijn en goedkeuring door de gasthuismeester een stukje lood (loodje of lootje) kregen dat als entreebewijs voor het Gasthuis diende. Aanvankelijk werden alleen de namen, geboorteplaats, inschrijfdatum en datum van vertrek of overlijden vermeld. Vanaf ongeveer 1770 noteerde men ook nog de woonplaats, verblijfplaats (werk- of logeeradres), namen van echtgeno(o)t(e), de reden van opname en de doodsoorzaak. Dit bestand bevat dus een groot aantal namen van militairen, reizende lieden en armlastigen.

De lootjesboeken zijn aanwezig over de perioden 1584-1599, 1659-1677 en 1699-1812.  Archief Godshuizen Middelburg 1343-1812 toegang 24.1, inv.nrs 21-26.

Groep: Ambten, functies, beroepen en militairen

Nieuw:

Provisionele representanten van het Volk van Zeeland 1795
In de jaren 1986-1993 is door de Rijksarchiefdienst onderzoek gedaan naar de personen die na het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 tot het gewestelijk bestuur toetraden. Deze mensen namen de plaatsen in van de bestuurlijke elite en werden homines novi (nieuwe mensen) genoemd. Van deze nieuwkomers is een uitgebreid prosopografisch onderzoek uitgevoerd. De gegevens zijn gepubliceerd in: P. Brood e.a., 'Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795' (Amsterdam 1993).
De namen van de 97 Zeeuwse homines novi zijn toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht.

Burgemeesters 1850-1855
In de jaren 1992 en 1993 heeft een grote groep amateur-onderzoekers onder auspiciën van de toenmalige Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland onderzoek gedaan naar 141 burgemeesters die in de periode 1850-1855 in één van in die tijd 116 gemeenten in Zeeland werkzaam waren. De gegevens betreffen de persoon, ouders en gezinssituatie, bezittingen en beklede functies en posities.
De resultaten van de onderzoeken zijn gepubliceerd in zes delen (Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland (deel 1), Tholen (deel 2), Noord- en Zuid-Beveland (deel 3), Walcheren (deel 4), West-Zeeuws-Vlaanderen (deel 5) en Oost-Zeeuws-Vlaanderen (deel 6).

Nieuwe groep: Nieuw-rechterlijke archieven 1811-1939

Overgebracht naar deze groep:

- Faillissementsdossiers Rechtbanken 1815-1932
- Strafvonnissen 1811-1838

Nieuw in deze groep:

Rekesten Arrondissementsrechtbank Goes 1838-1877

Een bestand met 12.557 namen van personen die een rekest bij de Arrondissementsrechtbank te Goes indienden. Het werkgebied van deze rechtbank strekte zich uit over Noord- en Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De rekesten werden als een civiele zaak door de rechtbank behandeld. Het betreffen voornamelijk pacht‑, huur‑, arbeids‑ en familiezaken, voogdijen, krankzinnigverklaringen en vennootschapszaken.