Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

De voornaamste genealogische bron vóór 1800 wordt gevormd door de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB), die predikanten, pastoors en kosters bijhielden. Hierin noteerden zij de gedoopten, de ondertrouwden en/of de gehuwden en de overledenen en/of begravenen in hun kerk.Alle bewaard gebleven DTB-registers zijn in de studiezaal van het Zeeuws Archief in fotokopie ter inzage. Hieraan zijn toegevoegd fotokopieën van de Lidmatenregisters, die eventueel verloren gegane informatie kunnen aanvullen. Gezamenlijk worden ze in het Zeeuws Archief de verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf en Lidmatenregisters (DTBL) genoemd.

Lang niet alle Zeeuwse DTB-registers zijn bewaard gebleven. Een groot deel is verloren gegaan bij de brand als gevolg van de beschietingen op Middelburg van 17 mei 1940. Ook zijn lang niet alle wèl bewaard gebleven DTB-registers geïndiceerd. En àls DTB-registers zijn geïndiceerd, zijn deze indexen nog lang niet allemaal opgenomen in Zeeuwen Gezocht. Onderaan deze pagina wordt per plaats een overzicht gegeven van de al in Zeeuwen Gezocht opgenomen indexen op de DTB-registers.

Achtergronden
Na de Reformatie was een grote meerderheid van de Zeeuwen overgegaan tot de Nederduits-gereformeerde kerk, zoals het hervormde kerkgenootschap toen officieel werd genoemd. De term ‘hervormd’ kwam pas in de loop van de achttiende eeuw in zwang. De Nederduits-gereformeerde kerk vervulde tot 1795 min of meer de rol van staatskerk. Het werd andere religieuze gezindten, zoals de rooms-katholieken en de doopsgezinden, moeilijk gemaakt om in volledige vrijheid hun godsdienst uit te oefenen. Toch bleven veel inwoners van Zeeland de rooms-katholieke moederkerk trouw, vooral in de Zak van Zuid-Beveland en in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In de Zeeuwse steden woonden doopsgezinden en lutheranen, terwijl de calvinisten afkomstig uit Engeland en Frankrijk ook hun eigen kerkgenootschappen hadden, respectievelijk de Engelse en de Waalse kerk.

De doop-, trouw- en begraafregisters lopen in de regel van het laatste kwart van de zestiende eeuw tot en met 1810 (Zeeuws-Vlaanderen 1796). In de tweede helft van de zestiende eeuw werden voor zowel rooms-katholieken (het Concilie van Trente 1545-1563) als Nederduits-gereformeerden (onder andere de Nationale Synode van Dordrecht 1574) de registratie van doop, huwelijksvoltrekkingen en begraven verplicht gesteld.

In Zeeland werd door de Synode van Middelburg in 1581 aan de kerkenraden het bijhouden van doop- en trouwboeken opgedragen. Niet altijd gebeurde dat in aparte registers. Vooral in de dorpen vonden de eerste inschrijvingen plaats tussen de acta (notulen van de kerkenraad).

De inschrijvingen kunnen nogal verschillen. De ene predikant of pastoor had meer oog voor het belang van de inschrijving dan de andere. Sommige noteerden naast de doopdata de geboortedata (vooral vanaf 1740) en de plaatsen waar bruidegom en bruid geboren waren.

Tot diep in de achttiende eeuw geven de doop- en trouwinschrijvingen in de gereformeerde kerk geen zekerheid over de godsdienstige gezindheid van de betrokkenen. Rooms-katholieken en doopsgezinden waren eigenlijk verplicht dopen en huwelijken ook te laten optekenen door gereformeerde predikanten.

Beperkingen
De DTB-registers werden per kerkelijke gemeente of parochie bijgehouden. De manier waarop de gegevens werden vastgelegd, varieert van plaats tot plaats. Een groot verschil met het onderzoek in de burgerlijke stand is dat de registers niet volledig bewaard zijn gebleven. Van sommige kerkelijke gemeenten zijn er nog DTB-registers uit de zeventiende eeuw, van andere ontbreken deze registers vrijwel geheel. In die gevallen is het noodzakelijk andere bronnen bij het onderzoek te betrekken. Bovendien zitten er in de registers nogal eens hiaten, die soms over meerdere jaren beslaan.

De rooms-katholieke registratie werd in de zeventiende en achttiende eeuw bemoeilijkt doordat de pastoors niet de faciliteiten en mogelijkheden hadden om een georganiseerde kerkvorm op te zetten. Zo was de landpastoor van Zuid-Beveland een rondtrekkende geestelijke, die aantekeningen moest maken van dopen, trouwen en begraven van meerdere dorpen. Samen met de stadspastoor in Goes nam hij heel Zuid-Beveland voor zijn rekening. In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen woonden ook veel mensen die de katholieke religie trouw waren gebleven. Een openlijke belijding van het r.k.-geloof was mogelijk, maar er was wel nauwgezet toezicht door overheidsdienaren. Rondtrekkende geestelijken uit Gent waren werkzaam in de omgeving van Hulst en Hontenisse en hielden de doop- en trouwboeken bij.

Patroniemen en achternamen
Omdat in Zeeland het gebruik van familienamen al in de loop van de zeventiende eeuw opkwam hebben wij in de invoervelden van de doop-, trouw- en begraafregisters geen veld ‘patroniem’ toegevoegd en is er ook in het zoekscherm van Zeeuwengezocht.nl geen zoekveld ‘patroniem’. Dat betekent wel dat bij inschrijvingen met uitsluitend patroniemen, dit tot onjuiste naamsvermeldingen leidt. Het is voor degenen die de gegevens invoeren ook niet altijd duidelijk of de genoemde tweede naam een achternaam of een patroniem is.
Het is inderdaad verwarrend voor onderzoekers, maar aan de andere kant hebben zij ook meer inzicht in de overgang van patroniemen naar een familienaam van de geslachten die zij onderzoeken.

Beschikbaarheid
Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1796 en 1811 moesten alle kerkelijke gemeenten en parochies de doop-, trouw- en begraafregisters overdragen aan de burgerlijke overheid. Die registers werden namelijk als retroacta of voorlopers van de burgerlijke stand beschouwd.

In 1919 werd bepaald dat alle ingeleverde (Zeeuwse) registers overgebracht moesten worden naar het toenmalige Rijksarchief in Zeeland. Op 17 mei 1940 is ongeveer de helft van het toen aanwezige DTB-bestand de beschieting van Middelburg verbrand.

De beschikbare DTBL-registers zijn in kopievorm te raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Het Overzicht Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters in het Zeeuws Archief, met daarin tevens verwijzingen naar bijbehorende afschriften, bewerkingen en indexen, is ook online te raadplegen in ons collectiezoeksysteem (toegang 995).


Beschikbaar zijn [stand per 17 december 2018]:

Aagtekerke
- Nederduits Gereformeerd doopregister Aagtekerke 1614 november 16 - 1810 november 23 (studiezaal: DTBL Aagtekerke 1A)
- Lijst van aangegeven lijken 1806 februari 1 - 1810 november 20 (studiezaal: DTBL Aagtekerke 1B)

Aardenburg
- Nederduits-gereformeerd overlijdensregister, 1760 januari 4 – 1796 september 2 (studiezaal: DTBL Aardenburg 14A)

Arnemuiden
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1593 januari 3 -1627 december 22 (studiezaal: DTBL Arnemuiden 1)
- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1759 september 29 -1811 januari 2 (studiezaal: DTBL Arnemuiden 10)
- Lijst van aangegeven lijken 1806 januari 11 -1810 december 30 (studiezaal: DTBL Arnemuiden 11B)

Axel
- Nederduits Gereformeerd Ondertrouwregister 1730 januari 8 - 1750 januari 6 (studiezaal: DTBL Axel 10)
- Nederduits Gereformeerd Ondertrouwregister 1750 januari 18 - 1796 juli 1 (studiezaal: DTBL Axel 11)
 
Biervliet
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1640 januari 15 ‑ 1704 december 28 (studiezaal: DTBL Biervliet 1)
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1705 januari 18 ‑ 1754 december 22 (studiezaal: DTBL Biervliet 2)
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1755 januari 19 ‑ 1796 augustus 7 (studiezaal: DTBL Biervliet 3)

Biezelinge
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1691 augustus 12 - 1771 maart 17 (studiezaal: DTBL Kapelle 1C)

Biggekerke
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1583 november 26 - 1699 oktober 25 (studiezaal: DTBL Biggekerke 1)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1699 november 15 - 1811 mei 12 (studiezaal: DTBL Biggekerke 2)
- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1611 - 1717 december 15 (studiezaal: DTBL Biggekerke 4)

Boschkapelle
- Rooms-katholiek doopregister 1686 april 22 - 1720 januari 7 (studiezaal: DTBL Boschkapelle 1)
- Rooms-katholiek doopregister 1720 maart 1 - 1796 juli 31 (studiezaal: DTBL Boschkapelle 2)

Breskens
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1708 september 30 - 1796 augustus 7 (studiezaal: DTBL Breskens nr 2)

Cadzand
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1661 oktober 30 - 1736 april 2 (studiezaal: DTBL Cadzand 2)
- Waalse gemeente doopregister 1685 december - 1710 april 6 (studiezaal: DTBL Cadzand 4A)
- Waalse gemeente doopregister 1710 augustus 28 - 1724 februari 13 (studiezaal: DTBL Cadzand 4B)

Colijnsplaat
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1664 januari 6 - 1695 december 18 (studiezaal: DTBL Colijnsplaat nr 3)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1696 januari 26 -1747 mei 28 (studiezaal: DTBL Colijnsplaat nr 4)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1747 juni 25 - 1788 mei 4 (studiezaal: DTBL Colijnsplaat nr 5)

De Clinge/De Klinge
N.B.: Clinge behoorde tot de parochie van Hulst. Toen Frederik Hendrik na de val van Hulst in 1645 de uitoefening van de katholieke godsdienst verbood, werden de katholieken van Hulst en van het Hulsterambacht genoodzaakt om op Spaans grondgebied naar de kerk te gaan. Zo kwam het dat heel wat Hulstenaars iedere zondag te voet, te paard of met de koets over de oude Hulststraat de tocht naar 'La Clinge Espagnole' maakten. Tot 1875 werden alle kinderen uit het Nederlandse Clinge nog steeds in De Klinge gedoopt.
- Rooms-katholieke doopregisters 1667-1821 (Genealogische Afschriften 968, 969, 960)
 
Eede
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1743 april 7 - 1795 november 22 (studiezaal: DTBL Eede nr 1A)

Gapinge
- Nederduits Gereformeerd doopregister Gapinge 1589 september 17 - 1700 juli 11 (studiezaal: DTBL Gapinge 1A)
- Nederduits Gereformeerd doopregister Gapinge 1700 augustus 29 - 1810 november 11 (studiezaal: DTBL Gapinge 1B)
- Nederduits Gereformeerd overlijdensregister 1790 september 11 - 1811 oktober 9 (studiezaal: DTBL Gapinge 3)

Goes
- Nederduits Gereformeerd doopregister Goes 1681 januari 4 - 1706 januari 8 (studiezaal: DTBL Goes 3)
- Nederduits Gereformeerd doopregister Goes 1706 januari 8 - 1726 januari 8 (studiezaal: DTBL Goes 4)
- Nederduits Gereformeerd doopregister Goes 1726 januari 1 - 1766 januari 15  (studiezaal: DTBL Goes 5)
- Nederduits Gereformeerd begraafregisters 1580-1805 (studiezaal: DTBL Goes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27A)

Grijpskerke

- Nederduits Gereformeerd doopregister 1591 mei 19 - 1661 februari 26 (studiezaal: DTBL Grijpskerke 1)
- Nederduits Gereformeerd overlijdensregister 1607 augustus 8 - 1634 februari (studiezaal: DTBL Grijpskerke 5A)
- Nederduits Gereformeerd begraafregister 1718 oktober 15 - 1810 (studiezaal: DTBL Grijpskerke 3C)

Groede
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1613 augustus 23 - 1642 oktober 12 (studiezaal: DTBL Groede 1)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1750 januari - 1797 april 2 (studiezaal: DTBL Groede 8)
- Waalse gemeente doopregister 1687-1796 (studiezaal: DTBL Groede 2)

Hengstdijk
- Rooms-katholiek doopregister 1622 juli 25 - 1645 april 23 (studiezaal: DTBL Hengstdijk 2A)
 
Hoek
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1698 januari 5 - 1751 december 19 (studiezaal: DTBL Hoek 2)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1752 januari 2 - 1796 september 4 (studiezaal: DTBL Hoek 6)
 
Hontenisse

- Rooms-katholiek doopregister 1648 april 26 - 1652 augustus 15 (studiezaal: DTBL Hontenisse 1A)
- Rooms-katholiek doopregister 1673 januari 4 -1674 februari 25 (studiezaal: DTBL Hontenisse 1B)
- Rooms-katholiek doopregister 1676 februari 1 - 1692 november 3 (studiezaal: DTBL Hontenisse 1D)
 - Rooms-katholiek doopregister 1692 april 22 – 1766 december 30 (betreft Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde) (studiezaal: DTBL Hontenisse 3)
- Rooms-katholiek doopregister 1769 september 7 - 1795 september 28 (betreft Lamswaarde, Graauw, Langendam, Dullaert, Hulsternieuwland, Cambronpolder, Stoppeldijk, Hulsterambacht, Pauluspolder, Namen en Willem Hendrikspolder) (studiezaal: DTBL Hontenisse 6A)
- Rooms-katholiek doopregister 1767 januari 3 - 1796 augustus 25 (betreft Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde) (studiezaal: DTBL Hontenisse 5)
- Rooms-katholiek doopregister 1795 oktober 4 - 1796 september 9 (betreft Lamswaarde en omgeving) (studiezaal: DTBL Hontenisse 6B)
- Rooms-katholiek trouwregister 1692 april 26 – 1796 juli 18 (betreft Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde) (studiezaal: DTBL Hontenisse 8F)
- Rooms-katholiek trouwregister 1747 februari 9 – 1791 augustus 28 (betreft Lamswaarde, Graauw, Kruispolders, Namen, Pauluspolder, Cambronpolder, Haegenpolder, Langendam, Dullaert, Rooversberg en Stoppeldijk, Hulsterambacht, Hulsternieuwland) (studiezaal: DTBL Hontenisse 9C)
- Rooms-katholiek trouwregister 1791 september 11 – 1796 mei 30 (betreft Lamswaarde en Pauluspolder) (studiezaal: DTBL Hontenisse 9D)

Hoofdplaat
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1783 april 6 - 1796 augustus 14 (studiezaal: DTBL Hoofdplaat nr 1A)

Hulst
N.B.: In de vermeldingen uit de doop- en trouwregisters van Hulst worden drie bronvermeldingen genoemd:
1. Zeeuws Archief, DTBL-serie studiezaal
2. Gemeentearchief Hulst
3. Rottier. A.Th. Rottier (1845-1916) was gemeentesecretaris van Hulst. Hij heeft in de jaren 1865-1875 de doop- en trouwregisters van de stad geïndiceerd. Daartoe heeft hij de registers van een nummer voorzien. De indexen worden ook wel 'Klappers Rottier' genoemd. De verwijzing naar de door Rottier toegekende nummers van de doop- en trouwregisters is ook als bronvermelding opgenomen om oude bronverwijzingen te kunnen herleiden. Kopieën van de klappers zijn opgenomen in de DTBL-serie van het Zeeuws Archief: Hulst nrs. 1-4 en 21-26.

Dopen
- Rooms-katholiek doopregister Beoostenblijde en Kieldrecht 1664-1669 (studiezaal: DTBL Hulst 6H)
- Rooms-katholiek doopregister Lamswaarde, Stoppeldijk, Oude en Nieuwe Graauw en Roversberg 1667-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 6I)
- Rooms-katholiek doopregister Lamswaarde, Stoppeldijk, Oude en Nieuwe Graauw en Roversberg 1669-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 6J)
- Rooms-katholiek doopregister Ossenisse 1664, 1667 (studiezaal: DTBL Hulst 6O)
- Rooms-katholiek doopregister Ossenisse 1670 (studiezaal: DTBL Hulst 6P)
- Rooms-katholiek doopregister 1685-1701 (studiezaal: DTBL Hulst 7A)
- Rooms-katholiek doopregister 1705-1726 (studiezaal: DTBL Hulst 7B)
- Rooms-katholiek doopregister 1767-1796 (studiezaal: DTBL Hulst 7C)
- Rooms-katholiek doopregister 1726-1767 (studiezaal: DTBL Hulst 8A)
- Rooms-katholiek doopregister 1726-1767 onwettige kinderen (studiezaal: DTBL Hulst 8B)
- Rooms-katholiek doopregister 1741-1781 (studiezaal: DTBL Hulst 9A)
- Rooms-katholiek doopregister 1767-1796 (studiezaal: DTBL Hulst 10)
- Rooms-katholiek doopregister militairen 1670-1681 (studiezaal: DTBL Hulst 11B)
- Rooms-katholiek doopregister militairen 1705-1715 (studiezaal: DTBL Hulst 11E)
- Rooms-katholiek doopregister militairen 1661-1670 (studiezaal: DTBL Hulst 11F)
- Rooms-katholiek doopregister 1741-1794 (studiezaal: DTBL Hulst 12B)
- Rooms-katholiek doopregister 1785-1790 (studiezaal: DTBL Hulst 12C)
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1661-1699 (studiezaal: DTBL Hulst 14)
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1699-1761 (studiezaal: DTBL Hulst 15A)
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1761-1796 (studiezaal: DTBL Hulst 15B)
- Rooms-katholiek doopregister Absdale 1670-1681 (studiezaal: DTBL Hulst 19A)
- Rooms-katholiek doopregister Axel 1671-1680 (studiezaal: DTBL Hulst 19C)
- Rooms-katholiek doopregister Ferdinanduspolder 1671-1680 (studiezaal: DTBL Hulst 19D)
- Rooms-katholiek doopregister Hengstdijk 1667-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 19F)
- Rooms-katholiek doopregister Hengstdijk 1669-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 19G)
- Rooms-katholiek doopregister Hengstdijk 1671-1677 (studiezaal: DTBL Hulst 19H)
- Rooms-katholiek doopregister Hontenisse 1667-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 19K)
- Rooms-katholiek doopregister Hontenisse en Kruispolder 1669-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 19L)
- Rooms-katholiek doopregister Hontenisse 1671-1681 (studiezaal: DTBL Hulst 19M)
- Rooms-katholiek doopregister Hontenisse 1704-1705 (studiezaal: DTBL Hulst 19O)
- Rooms-katholiek doopregister Sint Jansteen 1670-1680 (studiezaal: DTBL Hulst 19Q)
- Rooms-katholiek doopregister Klinge Waasche 1668-1680 (studiezaal: DTBL Hulst 19S)
- Rooms-katholiek doopregister 1670-1677 (studiezaal: DTBL Hulst 19T)
- Rooms-katholiek doopregister Lamswaarde 1670-1681 (studiezaal: DTBL Hulst 19V)
- Rooms-katholiek doopregister Lamswaarde 1695-1725 (studiezaal: DTBL Hulst 19X)
- Rooms-katholiek doopregister Polder van Namen 1667-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 20D)
- Rooms-katholiek doopregister Polder van Namen 1670-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 20E)
- Rooms-katholiek doopregister Polder van Namen 1670-1677 (studiezaal: DTBL Hulst 20F)
- Rooms-katholiek doopregister Ossenisse 1667-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 20G)
- Rooms-katholek doopregister Ossenisse 1670 (studiezaal: DTBL Hulst 6Q)
- Rooms-katholiek doopregister Ossenisse 1670-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 20H)
- Rooms-katholiek doopregister Pauluspolder 1667-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 20K)
- Rooms-katholiek doopregister Pauluspolder 1670-1686 (studiezaal: DTBL Hulst 20L)
- Rooms-katholiek doopregister Stoppeldijk 1670-1677 (studiezaal: DTBL Hulst 20O)
- Rooms-katholiek doopregister militairen Clinge 1670-1681 (studiezaal: DTBL Hulst 20R)
- Rooms-katholiek doopaantekeningen 1667-1684 (studiezaal: DTBL Hulst 20U)

Trouwen
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1669 januari 23 ‑ 1686 mei 15 (studiezaal: DTBL Hulst 31)
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1686 mei 12 ‑ 1701 november 9 (studiezaal: DTBL Hulst 32)
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1701 november 26 ‑ 1717 januari 6 (studiezaal: DTBL Hulst 33)
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1717 januari 27 ‑ 1736 januari 4 (studiezaal: DTBL Hulst 34)
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1736 januari 25 ‑ 1765 januari 10 (studiezaal: DTBL Hulst 35)
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1765 januari 19 ‑ 1796 juli 3 (studiezaal: DTBL Hulst 36)

Kapelle
- Nederduits Gereformeerd doopregisters 1597-1673 (studiezaal: DTBL Kapelle 1A)
- Nederduits Gereformeerd doopregisters 1610-1622 (studiezaal: DTBL Kapelle 1B)

Kloetinge

- Nederduits Gereformeerd doopregister 1668-1704 (afschrift 20ste eeuw) (studiezaal: DTBL Kloetinge 1A)
- Nederduits Gereformeerd trouwregisters 1671-1810 (studiezaal: Genealogische Afschriften nr 26 (1671-1776) (N.B.: originele register in mei 1940 verloren gegaan) en DTBL Kloetinge 4C (1779-1810)).

Koewacht
- Rooms-katholiek trouwregister 1710 juni 29 - 1780 augustus 2 (studiezaal: DTBL Koewacht nr 1B)

Koudekerke
- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1704 juli 29 - 1808 april 15 (studiezaal: DTBL Koudekerke 4C)

Meliskerke
- Nederduits Gereformeerd lijst van overledenen 1797 januari 17 - 1809 oktober 23 (studiezaal: DTBL Meliskerke 1B)
- Nederduits Gereformeerd overlijdensregister 1627 -1633 januari 22 (studiezaal: DTBL Meliskerke 1D)

Nieuwvliet
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1658 maart 17 - 1723 oktober 1 (studiezaal: DTBL Nieuwvliet 1A)

Oost- en West-Souburg

Oost-Souburg
- Nederduits Gereformeerd doopregister Oost-Souburg 1648 augustus 9 - 1810 december 3 (studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 1)
- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1729 januari 7 - 1767 december 7 (studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 2B)
West-Souburg
- Nederduits Gereformeerd doopregister West-Souburg 1620 januari 12 - 1699 december 27 (studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 3)
- Nederduits Gereformeerd doopregister West-Souburg 1700 jnauari 5 - 1799 december 29 (studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 4A)
- Nederduits-gereformeerd overlijdensregister 1624 oktober 1 - 1631 maart 11 (studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 4C)
- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1751 maart 15 - 1810 december 21 (studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 4D)

Oostburg

- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1707 juli 25 – 1766 februari 3 (studiezaal: DTBL Oostburg 4)

Oostkapelle
- Nederduits-gereformeerd begraafregister 1751 februari 20 - 1784 maart 25 (studiezaal: DTBL Oostkapelle 4B)

Poortvliet
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1664-1750, afschrift A.W. Kloet (1936) (studiezaal: deels opgenomen in Genealogische Afschriften 205)
- Nederduits Gereformeerd trouwregister 1750 januari 1 - 1810 december 31 (studiezaal: DTBL Poortvliet 2A)

Sas van Gent
- Rooms-katholiek doopregsiter 1709 oktober 20 - 1753 november 12 (studiezaal: DTBL Sas van Gent 4)
 
Schoondijke
- Nederduits-gereformeerd doopregister 1655 april 11 ‑ 1740 oktober 2 (studiezaal: DTBL Schoondijke 1)

Serooskerke (Walcheren)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1623 januari 22 - 1680 februari 11 (studiezaal: DTBL Serooskerke Walcheren 1)
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1676 januaari 5 - 1810 december 9 (studiezaal: DTBL Serooskerke Walcheren 2A)
Nederduits Gereformeerd begraafregister 1759 augustus 19 - 1810 december 6 (studiezaal: DTBL Serooskerke 2B)

Sint Anna ter Muiden

- Nederduits Gereformeerd doopregister 1661 maart 27 - 1796 juli 3 (studiezaal: DTBL Sint Anna ter Muiden 1B)

Sint Kruis
- Nederduits Gereformeerd doopregister 1653 - 1796 februari 1 (studiezaal: DTBL Sint Kruis 1A)

Sint Laurens

- Nederduits Gereformeerd begraafregister 1693 september 12 - 1810 (studiezaal: DTBL Sint Laurens 5B)

Terneuzen
- Nederduits Gereformeerd ondertrouwregister 1623 februari 23 - 1796 juli 24 (studiezaal: DTBL Terneuzen 1A)

Tholen

- Nederduits Gereformeerd doopregister 1770-1806, afschrift C. Hollestelle (vóór 1936) (Genealogische Afschriften 967)
Nederduits-gereformeerd trouwregister 1704-1810, afschrift C. Hollestelle (vóór 1936) (studiezaal: Genealogische Afschriften 54)

Veere
- Begraaflijsten ontvangers collaterale successie 1622-1805 (Archief Rekenkamer van Zeeland D) (studiezaal: Verzameling Genealogische Afschriften 456)

Vlissingen

- Rooms-katholiek begraafregister 1795-1811 (studiezaal: DTBL Vlissingen 13E)
- Rekeningen Lijkdienaarsgilde 1787-1810 (origineel in Gemeentearchief Vlissingen) (studiezaal: Verzameling Genealogische Afschriften 554-556)
- Begraaflijsten ontvangers collaterale successie 1672-1797 (Archief Rekenkamer van Zeeland D) (studiezaal: Verzameling Genealogische Afschriften 457-462)

Wemeldinge

- Nederduits Gereformeerd doopregister Wemeldinge 1594 juni 26 - 1597 mei 15 (studiezaal: DTBL Wemeldinge 3A)
- Nederduits Gereformeerd doopregister Wemeldinge 1622 september 3 - 1660 april 11, 1675 augustus 20 - 1679 april 2, 1682 juni 15 - 1735 oktober 11 (studiezaal: DTBL Wemeldinge 3B)

Westkapelle

- Nederduits Gereformeerde begraaflijsten 1728-1755 (studiezaal: DTBL Westkapelle 1B)
- Overlijdensregister 1806 januari 1 - 1810 (studiezaal: DTBL Westkapelle 1A)

Wissenkerke
- Uittreksels Nederduits-gereformeerd doopregisters 1661‑1702, 1739‑1810 (originele registers in mei 1940 verloren gegaan). Uittreksels gemaakt door P.D. de Vos (Verzameling De Vos inv.nr 35).
- Uittreksels Nederduits-gereformeerd trouwregisters 1661-1810 (originele registers in mei 1940 verloren gegaan). Uittreksels gemaakt door P.D. de Vos (Verzameling De Vos inv.nr 35).

IJzendijke
- Rooms-katholiek doopregister 1705 april 13 - 1723 maart 7 (studiezaal: DTBL IJzendijke 2A)
- Rooms-katholiek doopregister 1724 december 17 - 1753 september 29 (studiezaal: DTBL IJzendijke 6A)
 
Zaamslag
- Nederduits Gereformeerd overlijdens- en begraafregister 1654-1741 (studiezaal: DTBL Zaamslag 1A)
- Nederduits Gereformeerd begraafregister 1742-1796 (studiezaal: DTBL Zaamslag 1B en 1C)

Zierikzee
-Nederduits Gereformeerd trouwregisters 1681-1700 (studiezaal: DTBL Zierikzee 4B). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan.
- Nederduits Gereformeerd trouwregisters 1701-1750 (studiezaal: DTBL Zierikzee 5A). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan.
- Nederduits Gereformeerd trouwregisters 1751-1810 (studiezaal: DTBL Zierikzee 5B). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan. TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR
- Waalse gemeente trouwregisters 1597-1810 (studiezaal: DTBL Zierikzee 3D). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan.
- Rooms-katholieke trouwregisters 1761-1810 (studiezaal: DTBL Zierikzee 3B). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Origineel bij Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Zoutelande
- Register van aangegeven lijken 1806 januari 13 - 1810 oktober 24 (studiezaal: DTBL Zoutelande 1B)

Zuiddorpe
- Rooms-katholiek doopregister 1635 maart 15 - 1665 september (studiezaal: DTBL Zuidzande 1A)

Laatst bijgewerkt: 18 december 2018

work-in-progress klein
LET OP:
Nog lang niet alle overgebleven DTB-registers van Zeeland zijn opgenomen in Zeeuwen Gezocht. Onze vrijwilligers zijn nog steeds bezig met het invoeren en controleren.

De DTB-registers van de kerkelijke gemeenten op Schouwen-Duiveland, Tholen en Vlissingen zijn op de websites van de gemeentearchieven beschikbaar. Ook op de website van de Afdeling Zeeland van de NGV zijn bewerkingen van DTB-registers te raadplegen.